ข่าวประชาสัมพันธ์

images/yutazat/14-33.JPG

 

กิจกรรมหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่สาธารณะ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

Read more »
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมงานชิมเนื้อ“ยะลาวากิว”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายบัญชา สัจจาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมงานชิมเนื้อ“ยะลาวากิว”

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ปีก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ร่วมกับคณะกรรมการโรงฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ปีก

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมายอ ตรวจเยี่ยมการสร้างโรงเรือนไก่ไข่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 น.ส.รอบีย๊ะ  เจะสนิ จพง.สัตวบาล และ น.ส.สุไรนี ตีเยาะ ตรวจเยี่ยมการสร้างโรงเรือนไก่ไข่ เพื่อความเหมาะสมในการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 200 ตัว แบบปล่อยอิสระ

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน โดยนายสาธิต พิธีรัตนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอ และนายพงค์ศักดิ์ จันทรแสงทอง จพง.สัตวบาล รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายภิญโญ ทองบุญ ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นำโดยปลัดอำเภอรักษาการนายก อบต.

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (เบตง) ตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายเทพฤทธิ์ วัลลภวิสุทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง (เบตง) ตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ของนายอับดุลมานับ เจะและ ประธานกลุ่มฯ

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านท่าน้ำ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายภิญโญ ทองบุญ ปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ปฏิบัติงานทำการติดตามตรวจเยี่ยม และตรวจสุขภาพแพะ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่โรงเรียน และวัดสุนทรวารี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายอุเทน  รุ่งเรือง ปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอกะพ้อ มอบปัจจัยการผลิตของศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายสุไลมาน เจะเฮง ปศุสัตว์อำเภอกะพ้อ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตของศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์

Read more »