วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายอุสมาน หะยีแยนา เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รก.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ชนิดลัมปี สกิน (LSD) ในโค-กระบือ ในพื้นที่เสี่ยง และให้คำแนะนำดูแลสุขภาพสัตว์ ในพื้นทีหมู่ที่ 2 บ้านแลแวะ .ตะโละแมะนา โค 40 ตัว เกษตรกร 3 ราย ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบสัตว์ป่วย