131311

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 นายเกษม ด๊ะเหล็ม ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ โครงการจัดเวที 3/5 ประสานมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15ราย/วัน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

31313311533115731167