149993 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุไลมาน เจะเฮง ปศุสัตว์อำเภอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ระบาดสัตว์ชนิดลัมปีสกิน(LSD) ในโค-กระบือ ในพื้นที่เสี่ยง และให้คำแนะนำดูแลสุขภาพสัตว์ หมู่ที่ 7 .ปล่องหอย จำนวนโค 45 ตัว เกษตรกร 16 ราย ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบสัตว์ป่วย

49990499924999650000