13025

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายมนู ชูมณี ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคระบาดสัตว์ชนิลัมปีสกิน (LSD) ในโค-กระบือ ในพื้นที่เสี่ยงและให้คำแนะดูแลสุขภาพสัตว์ อธิบายถึงนิยามของโรคลัมปีสกินให้เกษตรรับรู้ ที่ . 4 บ้านนางโอ .แม่ลาน โค 37 ตัว เกษตรกร 16 ราย กระบือ 2 ตัว เกษตรกร 1 ราย ผลปฏิบัติงานเป็นไปได้ความเรียบร้อย

30203022112475112486