12893

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอิสมาแอ ลาเตะ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดลัมปี สกิน

ในโคในพื้นที่เสี่ยง พร้อมประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคลัมปี-สกิน และการเฝ้าระวังโรคระบาดอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร . 1,3 .ปะโด และม.1 .มายอ รวมโค 87 ตัว เกษตรกร 17 ราย ได้แนะนำให้เกษตรกรใช้สมุนไพร ภูมปัญญาท้องถิ่นในการกำจัดแมลง และไม่พบสัตว์ป่วยตาย

2878287928822890