1638372

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอับดุลเลาะ จารู ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ ดำเนินการอบรมเกษตรกร

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ โคเนื้อ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และการบริหารจัดการผลผลิต การลดต้นทุนและการตลาด" ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อช่องเขต .ปะเสยะวอ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

638373637871638379638383