11004

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุไลมาน เจะเฮง ปศุสัตว์อำเภอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรค ระบาดสัตว์ชนิดลัมปี สกิน(LSD) ในโค-กระบือ ในพื้นที่เสี่ยง และให้คำแนะนำดูแลสุขภาพสัตว์ ในพื้นที หมู่ที่ 8 .กะรุบี รวมฉีดวัคซีนโค 32 ตัว เกษตรกร 11 ราย ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0617062206251010