13622 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายอิสมาแอ ลาตะ ปศุสัตว์อำเภอมายอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ฯ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ โคเนื้อ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และการบริหารจัดการผลผลิต การลดต้นทุนและการตลาด" กลุ่มวิสากิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านควนหยี .ศูนย์ผสมเทียมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมายอ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3628362536263629