76982
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายพงศ์ทัศน์ พรหมไพจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า และคณะ ไดรับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ร้านมิสเตอร์พีเอ สาขาโรงเหล้าสาย ข. ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลาม เรียบร้อยแล้ว
76979769847698576998