76989 
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายพงศ์ทัศน์ พรหมไพจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ร้านมายด์ฟู้ดปัตตานี สาขา 2 ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลาม เรียบร้อยแล้ว 
76988769907699376994