76989 
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายพงศ์ทัศน์ พรหมไพจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

76982
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายพงศ์ทัศน์ พรหมไพจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า และคณะ ไดรับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

13622 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายอิสมาแอ ลาตะ ปศุสัตว์อำเภอมายอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ฯ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร

 1702236

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมายอ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

139581

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอับดุลเลาะ จารู ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ปฏิบัติงานขับเคลื่อนกิจกรรมการฉีดวัคซีน