สารบัญ

แผนและผลพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคลากร (IDP)

                - แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี  (14062564)

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคลากร (IDP)

                  - การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

                  - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี (20092564)

                - โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่อง การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานข้อมูลสำหรับภาครัฐ

                     - หลักฐานการวางแผน

                     - หลักฐานการดำเนินการ

                     - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                        - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์